Oznaczenie stron

1. Właścicielem sklepu internetowego "2 Be Fast" jest firma Justyna Biedrzycka z siedzibą:

Justyna Biedrzycka

700-lecia 12/13

32-650 Kęty

NIP 5492442053

Regon 362490950

Nr telefonu +48530144984

email: [email protected]

2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie sklep.2befast.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

3. Sklep internetowy „sklep.2befast.pl” prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Kupującym może być osoba fizyczna (pełnoletnia) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Postanowienia ogólne

1. Wszystkie przedmioty dostępne w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzane na rynek polski.

2. Sklep.2befast.pl nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

Zamówienia

1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do sklep.2befast.pl drogą elektroniczną.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. sklep.2befast.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

4. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu sklep.2befast.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep.2befast.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. Sklep.2befast.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego sklep.2befast.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – firma Justyna Biedrzycka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Ceny

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego sklep.2befast.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Do podanych cen należy doliczyć koszt przesyłki do klienta.

3. Sklep.2befast.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4. Sklep.2befast.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen przedmiotów proporcjonalnie do zmiany wartości złotówki do euro.

Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

2. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

3. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep.2befast.pl ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

4. Przewidywany czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru będącego jego przedmiotem (określany jest w dniach roboczych). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Kuriera (zazwyczaj od 2 do 4 dni roboczych, w sporadycznych przypadkach do 15 dni roboczych).

Płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujących formach:

- przedpłata bezpośrednio przelewem na konto:

Deutsche Bank Polska S.A. 05 1910 1048 2606 8345 3974 0001

- za pomocą systemu szybkich płatności,

- z wykorzystaniem serwisu paypal.com (w tym karty płatnicze)

- pobranie przy odbiorze towaru

Polityka prywatności

Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego , którą można znaleźć w zakładce "Polityka prywatności”.

Wysyłka i zwroty

1. Sklep.2befast.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili w zakładce "Wysyłka i zwroty" na stronach sklepu.

2. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep.2befast.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, klient ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie posiada oznak użytkowania, nie jest uszkodzony, zniszczony lub brudny. Wyjątek stanowi sytuacja w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana nie znajdująca się w podstawowej ofercie sklepu, wyprodukowana według indywidualnych potrzeb klienta. Zwroty prosimy kierować na adres firmy Justyna Biedrzycka z dopiskiem „zwrot”. Sklep.2befast.pl dokona zwrotu ceny produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Zwrot płatności nastąpi w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z sklep.2befast.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

6. Sklep.2befast.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach "sklep.2befast.pl".

Reklamacje

1. Jeżeli zakupiony towar jest uszkodzony prosimy o wysłanie maila z opisem uszkodzenia.

2. Jeżeli masz absolutną pewność, że towar jest uszkodzony, odeślij go do nas na adres:

2BeFast

Justyna Biedrzycka

os. 700-lecia 12/13

32-650 Kęty

jednocześnie powiadamiając nas o terminie wysyłki.

3. Aby reklamacja została rozpatrzona należy przesłać:

- reklamowany towar - bez uszkodzeń mechanicznych oraz skutków działania czynników zewnętrznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji, przechowywania itp. - zgłoszenie reklamacyjne z dokładnym opisem niesprawności - weryfikacji serwisu podlega wyłącznie zawartość zgłoszenia

(formularz reklamacji możesz pobrać tutaj: FORMULARZ REKLAMACJI)

- opakowanie wraz z unikalnymi oznaczeniami numerycznymi

4. Okres rozpatrzenia reklamacji trwa 14 dni. W uzasadnionych przypadkach może się wydłużyć o czym informujemy w osobnej korespondencji.

5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, możesz domagać się zwrotu wpłaconej kwoty lub wymiany towar na w pełni wartościowy. W drugim przypadku czas realizacji wysyłki uzależniony jest od dostępności danego produktu na magazynie.

6. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana oczekujemy wpłaty na konto w wysokości jednorazowego kosztu przesyłki tytułem odesłania sprawnego towaru do klienta.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.